1. GENERAL

La venda de productes del venedor estarà regulat per aquestes condicions generals de vendes.

Aquestes condicions generals de vendes es consideren acceptades sense reserva de cap tipus per part del client i seran de sol·licitud prioritària sobre les condicions generals del client.

El client serà l’únic responsable de l’elecció del producte sota venda, així com de l’ús al qual està destinat. Per tant, i en línia amb el que es feia referència als seus catàlegs, tarifes i/o informació general sobre el material, el venedor no es fa responsable ni garanteix que el producte sigui adequat per a les aplicacions tècniques previstes pel client o per aconseguir -ho aconseguir, en total o part, els objectius establerts per ell.

 1. OFERTA

2.1. Les dades relacionades amb pesos, volums, dimensions, etc., indicades a les especificacions i documents adjunts a l’oferta són orientals i, per tant, poden ser objecte de modificació sense cap lloc a cap reclamació.

2. 2. L’oferta inclou el material especificat en ell, tot i que el venedor es reserva el dret a fer qualsevol variació que, segons la seva opinió, pot suposar una millora del producte venut.

2. 3. El període de validesa serà de 45 dies des de la data de l’emissió.

2. 4. 2.4. Les dades personals que consisteixen en aquest document es tracten en fitxers que tenen com a finalitat la gestió de clients comptables, fiscals i administratius, el manteniment de la relació i l’enviament de comunicacions a productes i serveis i per a la qual Torraval Cooling, S.L. Avda. Autonomia 4, 48940 Leioa (Vizcaya), abans que pugueu exercir els vostres drets dirigint l’escriptura amb una còpia del vostre D.N.I.

 1. DOCUMENTACIÓ – PROJECTES – PROGRAMES

3.1. Els estudis, projectes, plans de programari i altra informació, segurs del client, són exclusius del venedor, obligant el client a no transferir -los ni transferir -los i a considerar -los confidencials sempre mantenint -los a disposició del venedor.

 1. MILLORA DE VENDA

4.1. El contracte entrarà en vigor quan el venedor es comuniqui al client per escrit de l’acceptació de la seva ordre i ha complert les seves obligacions fins a aquell moment.

4.2. Aquestes condicions generals de venda són les úniques vàlides, per tant, cap condició del client imprès o no de l’ordre que s’oposa a elles, tret que siguin acceptades per escrit pel venedor no s’accepta.

4.3. A causa de les grans variacions de les condicions i circumstàncies econòmiques, la nostra oferta té un període de validesa de 45 dies naturals, comptant des de la data del mateix després del període, la comanda no serà vàlida sense la nostra acceptació expressa.

 1. PREUS

5.1. Els preus es refereixen a materials sobre les nostres botigues Zamudio (Vizcaya) i sense envasos, de manera que tots dos, transport, porten, assegurances o qualsevol altre concepte similar seran exclusivament al client. De la mateixa manera, tots els impostos, taxes, arbitràries, etc., que prenen la venda seran exclusius del client.

5.2. Si durant l’execució de la comanda hi ha un augment del cost dels materials, la mà d’obra, etc., es pot revisar el preu de venda a petició del venedor, a partir de tot moment de bases justes i equitatives.edor, partiendo en todo momento de bases justas y equitativas.

5.3. Els preus dels materials importats es basen en la paritat de l’euro amb les monedes dels països d’origen d’aquests productes a la data de l’oferta. En cas de variació de la paritat esmentada esmentada, el venedor es reserva el dret a revisar els preus proporcionalment.

    6. CONDICIONS DE PAGAMENT

6.1. El client està obligat a pagar la casa del venedor i de la següent manera: – 30% com a confirmació de la comanda en el termini de deu dies després de la data d’acceptació de la comanda. – 70% al lliurament de la mercaderia, tal com es defineix a la condició 8.1.- Per carta acceptada i domiciliada a 60 D.F.F.

Si per a qualsevol circumstància especial, el venedor va acceptar una altra forma diferent de la que es va expressar en el paràgraf anterior, el venedor està reservat, en qualsevol cas, el dret a triar el lloc i la modalitat de pagament. Si no s’executa aquest dret, els pagaments es faran a casa del venedor.

6.2. En cas de retards de pagament, el venedor pot reclamar interessos, calculat al tipus Euribor a un mes més punts, així com comissions i despeses.

6.3. No s’admet la retenció de pagaments o les deduccions de l’import a l’espera de les causes al·legades pel client.

6.4. Si bé el client no ha satisfet al venedor el preu total més els subministraments de qualsevol tipus pagat o proporcionat per això, la maquinària pot ser tributada, alienada, assignada o per qualsevol altre títol transmès en declarar que el venedor es reserva el DRET A DOMINAR el material proporcionat fins que la quantitat total devia ha estat plenament satisfeta pel client i pot exercir aquest dret a tenir cura de la maquinària o material, amb el mitjà que considera més adequat i allà on estigui situat o instal·lat sense Prejudici a les quantitats que prèviament cobraven per penalització i a les quals el client va renunciar expressament.

 1. TERMINIS DE LLIURAMENT

7.1. El termini de lliurament començarà a comptar des de la data d’acceptació de la comanda.

7.2. Si el client retarda el pagament dels imports acordats, no facilita ni retarda la informació necessària, cal dur a terme obres atribuïble o, en definitiva, es retarda en el compliment de les seves obligacions, el venedor pot acceptar aquests endarreriments que els afecten dins del període de lliurament amb la consegüent prolongació del mateix per fer ús de qualsevol dels altres drets conferits per la condició 13.

7.3. L’incompliment del període de lliurament de causes fora de la voluntat del venedor no implica la responsabilitat d’això.

      8. LLIURAMENT I RECEPCIÓ DE LA MERCADERIA 

8.1. El lliurament s’entén com la disposició del client de la mercaderia a les nostres botigues de Zamudio (Vizcaya).

8.2. Si el client triga més de quinze dies a tenir cura de la mercaderia, el venedor el pot carregar des de la data de lliurament, l’emmagatzematge i les despeses financeres en la proporció del dos per cent del preu per cada mes de facturació finalització.

8.3. La recepció es farà a les botigues del venedor a Zamudio (Vizcaya), en què el client pot reconèixer la mercaderia si la manifesta per escrit. No exercir aquest dret o l’absència del client suposarà l’acceptació completa del producte venut.

8.4. El venedor ha establert rutines per a la vostra pròpia garantia de qualitat. L’elaboració de certificats, així com la realització d’inspeccions o proves a petició del client, es facturaran.

8.5. A menys que els termes de la factura indiquin el contrari, el risc es transferirà al client en el moment del producte que es posi a disposició de les instal·lacions del venedor per a la recollida o en nom del client o en nom del client.

 1. TRANSPORT 

9.1. El transport serà al risc del client.

 1. INSTALACIÓ, MUNTATGE I PROVES

Les proves d’instal·lació, muntatge, configuració i instal·lació no s’inclouen a l’oferta, tret que s’hi indiqui una indicació específica, en aquest cas s’aplicaran les condicions generals per a la prestació de serveis tècnics del venedor per a aquests conceptes.

Les despeses que podrien provocar el client, com ara matèries primeres, personals, serveis, etc., amb motiu de l’assistència tècnica a què es refereix el paràgraf anterior seran del compte únic i exclusiu.

 1. GARANTITZAR 

11.1. El venedor garanteix els materials sotmesos a la seva oferta contra qualsevol defecte o vici de construcció durant un any, comptant des de la data de la instal·lació de la instal·lació, però no més de 15 mesos des del lliurament de materials, tal com es defineix a la condició 8.1.

11.2. Aquesta garantia cobreix la reparació o reemplaçament, a opció del venedor amb l’exclusió de les despeses de desmuntatge i muntatge d’aquells materials que han demostrat un defecte de construcció o muntatge si el venedor ha estat realitzat i que es col·loquen en els nostres magatzems Paga pagat. Els elements reparats o els que han de substituir el trencament es posaran a disposició del client a les nostres botigues, deixant la despropietat del venedor, si escau, les peces substituïdes.

Excepcionalment, el venedor pot autoritzar la reparació que es durà a terme mitjançant el client, en aquest cas l’import d’aquest es pagarà al preu del preu al preu d’haver -lo aconseguit pels nostres mitjans.

11.3. Per invocar el benefici d’aquesta conciliació, el client ha de comunicar -se sense demora i per escrit al venedor els vicis que han aparegut, donant -li totes les instal·lacions per inspeccionar -les i corregir -les.

11.4. Aquesta garantia està condicionada a l’observació del client de les regles que indiquen una bona pràctica industrial i no estan cobertes pel mateix el desgast natural de les peces o les avaries que es poden produir a causa d’un emmagatzematge inadequat, negligència, vigilància insuficient, ús, ús anormal o altres causes diferents dels defectes de construcció.

11.5. El venedor garanteix la capacitat de refrigeració corresponent a les dades de designació de l’oferta d’acord amb els assaigs segons els estàndards internacionals vigents i es compromet a dur a client.

Aquestes proves, així com els equips i materials necessaris per a ells, no estan incloses en cap cas a l’oferta.

11.6. El venedor no accepta cap penalització, ni és responsable dels danys o pèrdues produïdes al client o a tercers a causa de desglossaments o defectes de l’equip subministrat.

 1. MODIFICACIONS 

Qualsevol modificació de les condicions acordades realitzades després de l’acceptació de la comanda a la instància i la sol·licitud del client i que hagi donat lloc a despeses de qualsevol tipus es facturarà per separat i la seva quantitat ha de ser satisfeta pel client per carta acceptada i amb caducitat a la data de factura de 30 dies. Aquestes modificacions seran sense perjudici per a una extensió coherent o, si escau, el període de lliurament i el compliment del client dels compromisos de pagament sobre les dates acordades sobre aquestes modificacions..

 1. INCOMPLIMENT

Si el client no satisfà els pagaments en les dates acordades, rebutja la mercaderia, no facilita les dades ni els antecedents que el venedor requereix i que estiguin relacionats amb la venda o retardin el lliurament o, en definitiva Una part de les seves obligacions, el pare del venedor de les vendes de les moratòries, considereu qualsevol obligació de pagar o rescindir el contracte, deixant la seva propietat, com a penalització de totes les quantitats que el client havia acusat i a les quals renuncia expressament. L’exercici de qualsevol d’aquests drets serà compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre a ella de les disposicions de les condicions anteriors i amb la reclamació de quantitats majors si els danys causats eren superiors a la pena establerta.

 1. COMPETICIÓ

El cliente renuncia expresamente al fuero propio, siendo los Juzgados y Tribunales de Bilbao los únicos competentes para conocer de cuantas incidencias se deriven del contrato de compraventa.

 1. FORçA MAJOR 

En els casos de força majús Caixa. Es consideraran supòsits de força major, entre d’altres, vagues, falta de transport, accidents a les fàbriques, incendis i, en general, qualsevol causa independent de la voluntat del venedor.

Aquí podeu descarregar el document

2023 © Copyright. Todos los derechos reservados

Desarrollado por Posik Marketing Digital