Qui és el responsable del processament de les vostres dades?

Denominació: TORRAVAL COOLING SL

C.I.F./N.I.F.: B48926422

Oficina registrada: Avda. Autonomía 4, 48940 Lejona (Bizkaia)

Inscrit al Registre de Bizkaia tomo 3572 Foli 86, full BI 19956 Sección 8ª

Teléfon: 944520000

Correu electrónic: info@torraval.com

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

D’acord amb les disposicions del Reglament 679/2026 de la UE i en la llei orgànica el 3/2018 del 5 de desembre sobre la protecció de les dades personals i la garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals que ens faciliten i les que es generen Durant el desenvolupament de vosaltres, se’ls tracta amb els propòsits següents:

 • Assistiu a les sol·licituds que ens plantegeu.
 • Proporcioneu informació sobre els productes de Torraval Cooling SL, consentint -ho, l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altra comunicació electrònica equivalent (com ara SMS) que ens ha proporcionat.
 • Permet la vostra participació en sortejos i/o promocions comercials.
 • Si un currículum ens envia, la vostra candidatura es valora en la realització dels processos de selecció de personal.
 • L’enviament de comunicacions per qualsevol mitjà que ens hagi proporcionat, relacionat amb les activitats realitzades per l’entitat i que puguin ser d’interès.
 • La resposta a consultes, reclamacions i suggeriments i la realització de tot tipus d’accions de comunicació.
 • La comptabilitat, la gestió fiscal i administrativa de l’entitat.
 • Quant de temps mantindrem les vostres dades?

Quant de temps mantindrem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es mantindran sempre que la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, o que actuï legalment com a representant legal i que es produeixi, i sempre que sigui necessari, inclòs la necessitat de mantenir -los durant el aplicable o Períodes de recepta rellevants per a la finalitat per als quals haurien estat recollits o registrats.

La conservació de les dades estarà condicionada a l’obligació legal que ha de conservar Torraval Cooling SL. Superar aquests terminis Les dades seran destruïdes o eliminades, realitzant supressió, eliminació o destrucció de manera que la informació continguda als suports no es pugui recuperar.

Legitimació

La base legal per al processament de les vostres dades és el consentiment de la persona interessada. S’obté expressament i inequívocament completant i, si escau, enviant documents i formularis de paper o electrònics en què es recullen les vostres dades. En tots els documents de l’entitat, que s’utilitzen per recopilar dades per als diferents usos, hi ha clàusules d’informació d’acord amb les disposicions del Reglament de protecció de dades i el consentiment es manifesta expressament a través de la signatura per part de la persona interessada o envia la formularis existents al lloc web.

També és una causa de legitimació quan cal que l’execució d’un contracte o la prestació d’un servei prestat a les persones interessades, en la qual formin part o per a la sol·licitud a petició del mateix de mesures pre -contractius (Art. 6.1.A i B RGPD).

TORRAVAL COOLING SL també es legitima en el processament de les seves dades per complir les obligacions legals a les quals està subjecte i per la satisfacció d’interès legítim, sempre que els interessos o drets fonamentals dels interessats no prevaldin sobre aquestes.

Sigui quina sigui la causa de la legitimació, es pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

Quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les seves dades no seran assignades a cap entitat sense el seu consentiment, tret de les tasques proporcionades per legalment, en aquest sentit es sol·licitarà el seu consentiment exprés per a la transferència de les seves dades a qualsevol altra entitat.

Com a conseqüència de la gestió dels propòsits autoritzats, les seves dades es poden comunicar a entitats o persones directament relacionades amb Torraval Cooling SL i els serveis prestats. Així mateix, la vostra informació personal estarà disponible per a les administracions públiques, els jutges i els tribunals, per atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i sempre que aquestes tasques estiguin protegides per la llei.

Les vostres dades també es poden assignar a empreses que ens proporcionin algun tipus de serveis d’assessorament, manteniment d’ordinadors, màrqueting, formació o auditoria. Aquestes entitats només tenen accés a informació personal necessària per dur a terme aquests serveis, exigint -la mitjançant un contracte de “càrrec de processament de dades” que mantingui la confidencialitat, que no poden utilitzar la informació amb altres finalitats i adopten les mesures que garanteixen la integritat i la disponibilitat d’això.

Les transferències internacionals de dades fora de l’espai o entitats de la Unió Europea que no compleixen els estàndards en termes de protecció de dades establerts per la UE 679/2016 no estan previstos.

Quin és l’origen de les vostres dades?

Les dades personals tractades amb TORRAVAL COOLING SL són proporcionades per la persona interessada o obtingudes de fonts accessibles al públic..

Quines categories de dades tracten TORRAVAL COOLING SL?

TORRAVAL COOLING SL tractarà les dades que ens subministra, que poden ser de les categories següents:

 • Identificació i contacte de dades
 • Dades acadèmiques i professionals
 • Dades de detall de l’ocupació
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurança
 • Informació comercial

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té el dret d’obtenir confirmació sobre si TORRAVAL COOLING SL tracta dades personals que les preocupa o no.  trata datos personales que le conciernen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i obtenir una còpia de les dades personals subjectes al tractament, actualitzar -les, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius , les dades ja no són necessàries per als propòsits per als quals es van recollir.

En determinades circumstàncies i per raons relacionades amb la seva situació particular, els interessats poden oposar -se al processament de les seves dades. TORRAVAL COOLING SL deixarà de tractar les dades, excepte les raons legítimes imperatives o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions..

També en determinades circumstàncies, previstos a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació de l’exercici del procés o reclama la defensa, o amb l’objectiu de la protecció dels drets d’una altra persona natural o legal o per raons d’interès públic important de el sindicat o un determinat estat membre.

Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió o a l’oposició al processament de dades personals a l’entorn en línia, els interessats tenen dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen el dret d’obtenir dades personals que les concerneixin en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i de transmetre -les a una altra persona responsable.

Totes les persones interessades tenen el dret de no ser una decisió basada exclusivament en el tractament automatitzat, inclòs el desenvolupament de perfils, que produeix efectes legals al respecte o afecta significativament de manera similar, tret de les excepcions previstes a l’art.22.1 RGPD.

La persona interessada té dret a la supressió de les seves dades, a causa de la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o la recollida, per revocació del consentiment quan és qui legitima el tractament o per la resta de raons contingudes al Article 17RGPD. La supressió es durà

Com es poden exercir drets?

Mitjançant una redacció sempre acompanyada d’una còpia de l’ID o d’un altre document que acredi la identitat de la persona interessada dirigida a les adreces indicades a l’encapçalament.to.

Quines carreteres de reclamació existeixen?

Si teniu en compte que els vostres drets no s’han complert correctament, teniu el dret de presentar una reclamació davant l’agència espanyola per a la protecció de dades, les dades de contacte són: Telèfons: 901 100 099 – 91.266.35.17. -Endicat a la Direcció: C/ Jorge Juan 6, Madrid.

 

Última actualització: 21/09/2022

 

 

2023 © Copyright. Todos los derechos reservados

Desarrollado por Posik Marketing Digital